YL-800

Sản phẩm YL-800

YL800 產品

Feature

Đặc tính

特性

The floor is in line with the standards of green, non-toxic, non-polluting, non-burning environment. It is a chemical penetration and chemical reaction with concrete floors, increasing the material density of the structure, creating crystallization into a solid. After treatment with additives, easy cleaning and maintenance, always keep the shiny effect as mirror for at least 10 years or more. High economic efficiency, durability better than Epoxy floor and tile.
Mặt sàn phù hợp với các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường xanh, không độc hại, không gây ô nhiễm, không cháy. Là hóa chất thẩm thấu và phản ứng hóa học với sàn bê tông, gia tăng mật độ vật chất của kết cấu, tạo hiện tượng kết tinh thành một thể rắn chắc. Sau khi xử lý bằng phụ liêu, dễ dàng vệ sinh và bảo dưỡng, luôn giữ được hiệu quả sáng bóng như mặt gương ít nhất 10 năm trở lên. Hiệu quả kinh tế cao, độ bền tốt hơn so với sàn Epoxy và lát gạch.
符合綠色環保地坪標準, 無毒、無污染、無燃點。 為滲透性藥劑與混凝土地坪產生化學反應,提高結構致密度,硬化結晶成為一體. 施工完畢後,保養清潔容易,永保鏡面無塵效果最少可達10年以上 經濟性高,比Epoxy環氧地坪,貼瓷磚,更持久耐用